Важни промени в Закона за туризма

Бързо се изнизаха три месеца от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закон за туризма - изм. и доп., бр. 37 от 4.05.2018г., в сила от 4.05.2018г. Процесите в туризма са толкова динамични и променливи, че независимо от краткия правен живот на новата регламентация, моментът е напълно подходящ за равносметка. Ние от KGK Consulting смятаме, че е необходимо промените в Закона за туризма да достигнат до максимален брой потребители.

В настоящия материал няма да се концентрираме върху промените, които засягат пряко статута, дейността, лицензионния режим и други важни сфери от дейността на туристически агенти, туристически оператори, хотелиери, екскурзоводи и т.н. Промените за последните ни най-малко не са незначителни, а обратното, но смятаме туристическия бранш за далеч по-подготвен и запознат с правата и задълженията си от крайния потребител, ползващ туристически услуги и продукти. Ето защо настоящата статия по споменатата тема е ориентирана към потребителите на туристически услуги.

Именно затова ще обърнем повече внимание на частта от прекрояването на Закон за туризма, свързана с транспонирането на Директива (ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, която в най-голяма степен се преплита със сферата на крайния потребител.

Основната цел на транспонираните от Директивата разпоредби е да реновират и разширят обхвата на защита за потребителите, свързана с ползваните от тях туристически услуги.

Може би най-съществената промяна е свързана с предоставянето на потребителя на „Стандартен формуляр за предоставяне на информация“, забележете, преди той да бъде обвързан от Договор за туристически пакет или от всяка друга съответстваща оферта за туристически пакет. Този формуляр е от особено значение, тъй като в него изчерпателно и точно са изброени всички права и гаранции, които Директива (ЕС) 2015/2302 предоставя и от които всеки потребител може да се ползва. Формулярът е нормативно установен в закона, като по този начин се пречи да бъде превратно възпроизвеждан и частично представян на потребителите като част от общи условия или скрит в дълги договори.

Прескачайки от ред на ред, сигурно вече се чудите кои все пак са тези нововъведения, които правят потребителя толкова „могъщ“ и за които искаме да Ви информираме. Ще щрихираме накратко някои основни възможности, които са предоставени на всеки турист, подписващ договор за туристически пакет.

Потребителите имат право да получат, а търговците от туристическия бранш задължения да предоставят  цялата основна информация за туристическия пакет и то задължително преди сключването на договора за туристически пакет.

След промените в закона, винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора и към който потребителят може да предяви своята претенция.

Всеки потребител, сключил договор за туристически пакет, може да прехвърли пакета на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.

Разбира се, стигаме и до цената. Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, потребителят може да прекрати договора. В тази връзка е много важно да се знае, че когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, за пътуващият възниква право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи. Може би, думата „могъщ“, която по-горе ви се е сторила не на място вече започва да придобива смисъл.

Това са само малка част от правата, които са предоставени на туристите, възползващи се от организирани пътувания от туроператор. Надяваме се останалата част от тях да научите, след като туроператор изпълни задължението си по закон и ви предостави „Стандартния формуляр за предоставяне на информация“, а Вие се подготвяте за пътуване към някоя екзотична дестинация.

 

Изготвил: Екипът на KGK Consulting