Защо търговската марка е важна за всеки бизнес

Всеки добре развиващ се бизнес има нужда от отличителност. Идентичността на стоките или услугите, които се предлагат, се постига чрез търговските знаци – лого, изображение, надпис, слоуган и др. По-долу разясняваме как да защите идентичните белези на вашия бизнес, така че никой друг да не може да ви копира или да използва вашите знаци.

Какво представлява търговската марка ?

Търговската марка представлява знак, който отличава стоките и услугите, предоставяни от едно лице, от всички останали. Такива знаци могат да бъдат думи, рисунки, букви, цифри, фигура, формата на стоката или пък нейната опаковка, комбинация от звукове, цветове, както и всякакви комбинации между такива знаци.

С други думи, това може да е името на продукта, който се предлага, логото и името на компанията, която го предлага и т.н.

Защо е важно да регистрираме търговска марка ?

Притежателят на регистрирана търговска марка придобива следните права:

 • да я използва – да поставя марката на всички стоки и услуги, които предлага;
 • да се разпорежда с нея – да я прехвърля, да разрешава ползването на марката и др.;
 • да забранява на трети лица да използват марката без съгласието му, за стоки и услуги, които са идентични на тези, за които марката е регистрирана;
 • да забранява на трети лица да използват търговски знак, който поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака може да обърка потребителите.

Регистрацията на търговска марка, осигурява необходимата сигурност, свързана с правата върху отличителните знаци на бизнеса. Ако марката не бъде регистрирана своевременно, е налице риск друг да регистрира марката или да не може да се потърси пълна защита срещу нерегламентирано ползване на отличителните знаци на бизнеса.

Кой може да регистрираме марка ?

Марка може да бъде регистрирана както от физически, така и от юридически лица.

До къде се простира защитата, която марката предоставя ?

Може да бъде регистрирана търговска марка, която осигурява следната закрила:

 • на национално равнище - за България /или за друга определена държава в ЕС/;
 • на равнище Европейски съюз – даваща закрила във всички държави членки на ЕС;
 • за държава, която е извън ЕС – една или повече държави.

Решението къде точно да се регистрира търговска марка е обвързано най-вече с територията, на която е съсредоточена дейността на бизнеса.

Абсолютно всичко ли мога да регистрирам като търговска марка ?

Макар заявителите на марки да имат свобода при избора си какъв знак да регистрират като търговска марка, има ограничения, които забраняват определени знаци да се регистрират като марки. Такива абсолютни основания за отказ на регистрация са например:

 • марка, която няма отличителен характер;
 • марка, която се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика по отношение на заявените стоки или услуги;
 • марка, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите;
 • други основания, изчерпателно изброени в Закона за марките и географските означения /за марки, чиято закрила се търси в България/.

Освен абсолютните основания за отказ от регистрация, има и относителни основания, за които обаче притежателите на марки следва да следят сами. Така например ако е регистрирана марка която е идентична на по-ранна марка, когато стоките или услугите на заявената и на по-ранната марка са идентични, притежателят на по-ранната марка може да поиска заличаването на по-късната.

За това е от изключително значение, освен самата регистрация на търговската марка, да се следи за нейната защита след регистрация и да се предприемат своевременни действия.

Каква е процедурата по регистрация на търговска марка ?

Процедурата се различава в зависимост от това каква закрила се търси с търговската марка. Органът пред, който се провежда процедурата за марки, действащи на територията на България, е Патентно ведомство.

За повече информация относно целият процес по регистрация, дължимите такси и последващата защита, екипът на KGK Consulting е на Ваше разположение.

 

Изготвил: Екипът на KGK Consulting