Компенсации за работодателите чрез „схемата 60/40“

На 30 март 2020 г.  беше прието постановление за изплащане на компенсации на работодателите по механизъм, по-известен в общественото пространство като „схемата 60 на 40”. Постановлението влезе в сила със задна дата от 13 март 2020 г.

Идеята на подпомагането е на работодателите, чиято дейност е била спряна поради извънредното положение, да бъдат изплатени 60% от осигурителните доходи на техните работници и служители. От своя страна работодателите следва да заплатят на своите работници и служители оставащите 40% от заплатите им. По този начин заетостта ще се запази, смятат от правителството. По-долу ще разгледаме компенсациите в юридическия им аспект. Ще бъдат описани основни моменти от условията и реда за получаването им. В случай че имате конкретен въпрос, не забравяйте да се свържете с нас.

Компенсации ще могат да получат работодателите, чиито предприятия попадат в някоя от следните категории:

 1. Предприятия, чиято дейност е преустановена въз основа акт на държавен орган, например заповед на Министъра на здравеопазването – В този случай за спирането на дейността на обекта отново е необходима заповед от работодателя, но спецификата е, че основание за нейното издаване е конкретният акт на държавен орган, който е разпоредил временното преустановяване на определени дейности. В тази хипотеза попадат нехранителните магазини, автобусните компании, хотелите, ресторантите, заведенията, киносалоните, частните детски градини, театрите, фитнес-центровете, туристическите агенции и други обекти*.

Работодателите, чиито предприятия спадат към тази група, не трябва да доказват намаляване на приходите, за разлика от следващите две категории.

*Имайте предвид, че изброяването не е изчерпателно, а за някои разновидности на споменатите предприятия са регламентирани изключения. За да се уверите, че не спадате към тях, можете да обърнете внимание на приложението към постановлението, в което дейностите са изброени, или да се свържете с нас, за да получите информация, адаптирана към Вашия случай.;

 

 1. Предприятия, чиято дейност е преустановена на основание чл. 120в от Кодекса на труда – Тази разпоредба бе въведена в Кодекса на труда от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. В нея се казва, че работодателят има право да издаде заповед, с която да преустанови работата на цялото предприятие, на част от него или на отделни работници и служители за целия период на извънредното положение или за част от него.;

 

 1. Предприятия, чиито служители работят на непълен работен ден на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда – Това е още една разпоредба въведена от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Тя стипулира, че работодателят може да установи непълно работно време за работниците и служителите в предприятието, които преди това са работили на пълен работен ден. Това също става с издаване на заповед. Важното тук е, че компенсацията в този случай ще се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

 

 • Изисквания към работодателите от втора и трета категория:

Работодателите, посочени в т. 2 и 3 по-горе, трябва да докажат наличието на икономически спад в своите предприятия през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявление за изплащане на помощи. Спрямо кой минал период ще се доказва спадът зависи от това кога е учредено предприятието. Тъй като обикновено практиката е съпоставката да се прави със същия период от миналата годна, но някои предприятия тогава все още не са съществували, се регламентира следното разграничение:

 • Предприятия, учредени преди 1 март 2019 г. трябва да докажат спад в приходите през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година. Тоест, ако заявлението бъде подадено на 01 април 2020г. за март 2020 г., фирмата трябва да докаже спад спрямо март 2019г.
 • Предприятия, учредени след 1 март 2019 г. трябва да докажат спад през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението, спрямо усреднените приходи за месеците януари и февруари на 2020 г.

 

 • Общи изисквания към работодателите от трите категории:
 1. да са местни физически или юридически лица, или чуждестранни юридически лица, осъществяващи стопанска дейност в България;
 2. да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, по отношение на които не са предприети действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 3. да не са обявени в несъстоятелност и да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 4. да запазят заетостта на работниците, за които са получили компенсация, за период дълъг поне колкото този, за който са изплатени ;
 5. да не прекратяват трудовите договори на работниците и служителите си на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации; Тоест, трудовите договори не трябва да се прекратяват на основание, че част от предприятието е закрито, щатът е съкратен, обема на работата е намалял или работата е спряла за повече от 15 дни.;
 6. да нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа; Споменатите тук нарушения са във връзка със сключването, формата и изменението на трудовия договор, определянето и изплащането на възнаграждението, с минималната възраст на работниците и служителите и забраната за наемане на незаконно пребиваващи в България лица.;

 

 • Общи изисквания към работодателите от трите категории по отношение на работниците и служителите, за които ще се иска компенсация:
 1. Трудовите им договори да са сключени не по-късно от 13 март 2020 г.
 2. Работниците и служителите да НЕ ползват отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане, осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст.
 3. Работодателят да не получава за съответните работници и служители финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, от средства на европейските фондове или други публични средства.

 

 • Компании, които няма да могат да получат компенсации – Правителството е определило някои сектори, за които механизмът за предоставяне на компенсации няма да се прилага. Става дума за: селското, горското и рибното стопанство, финансовите и застрахователните дейности, държавното управление, образованието, хуманното здравеопазване и социална работа, дейностите на домакинства като работодатели и други.

Процедура по кандидатстване:

Работодателите трябва да подадат заявление; заверено копие на заповедта, с която се преустановява работата на предприятието или намалява работното време; декларация за запазване на заетостта; декларация, удостоверяваща намалените приходи (за категории 2. и 3.), списък на работниците и служителите, съдържащ личните им данни и служебни номера от НАП; декларация с IBAN на платежната сметка на работодателя. Образци на необходимите документи и информация за попълването им могат да се намерят в уебсайта на Агенция по заетостта.

В случай че притежавате електронен подпис, можете да кандидатствате онлайн. Ако нямате такъв, възможно е да изпратите необходимите документи с препоръчано писмо, а в краен случай и да ги входирате в съответната дирекция „Бюро по труда”. Срокът за кандидатстване вече тече и ще продължи до 21 април 2020 г. В случай че имате някакви въпроси по попълването на документите или който и да е етап от процедурата, пишете ни, за да съдействаме.

Решението за предоставяне на помощите се взима от специални комисии към съответните бюра по труда. Те разглеждат заявленията и приложените документи в рамките на 7 дни от подаването. Работодателите се уведомяват не по-късно от 2 дни след произнасянето на комисията.

 

Изготвили: Илияна Тодорова/ Ивана Илчева - юридически сътрудници в KGK Law Firm