Информация относно удължените и изменените данъчни и счетоводни срокове

В настоящия бюлетин ще Ви представим хронологично изложение на счетоводните и данъчните срокове, които във връзка с обявеното извънредно положение бяха изменени. Надяваме се информацията да Ви е полезна!

1. Срокът тече до 15 април 2020 г. за:

 • Внасяне на авансовата вноска на корпоративен данък на база прогнозната печалба за 2020 г. Тук имаме три хипотези, на които следва да обърнем внимание.
  • В случай че до 24 март 2020г. (деня на влизане в сила на §25 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение) е подадена годишна данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното.
  • В случай че до 15 април 2020 г. е  подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното.
  • В случай че до 15 април 2020 г. все още не е подадена годишна данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират до тази дата с годишната данъчна декларация, като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансовите вноски за текущата година. Тази декларация се подава от всички лица, неподали до 15 април 2020 г. годишната данъчна декларация за 2019 г., чиито нетни приходи от продажби за 2019 г. надвишават 300 000 лв., а в случай че към тази дата размерът на нетните приходи не може да бъде определен точно, като вид на авансовите вноски (месечни или тримесечни) в декларацията се посочва видът авансови вноски, които лицето е извършвало през 2019 г. Когато впоследствие, до 30 юни 2020 г., тези лица подават годишната си данъчна декларация за 2019 г., те не попълват повторно частта от нея, касаеща декларирането на авансовите вноски за текущата година.
  • Корекции на размера на авансовите вноски могат да се правят както до 15 април, така и след това, с декларация по чл. 88 от ЗКПО. Корекциите се ползват след подаването на декларацията.

*Необходимостта от тези пояснения се дължи на факта, че срокът за извършване на месечните авансови вноски за януари, февруари, март и април, както и на тримесечната авансова вноска е до 15 април, а срокът за подаване на годишна данъчна декларация за 2019 г. е до 30 юни 2020 г.

 

2. Срокът се удължава до 30 април 2020 г. за:

 • Внасяне на авансовите вноски по ЗКПО за първото тримесечие, но за физически лица, които извършват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като ЕТ.

3. Срокът се удължава до 31 май 2020 г. за:

 • Ползване на 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци. Важно: Срокът за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне, дължим от физическите лица, които не са ЕТ, не се променя и остава 31 март 2020 г.

4. Срокът се удължава до 30 юни 2020 г. за:

 • Подаване на декларация за облагане с корпоративни данъци по чл. 92 от ЗКПО;
 • Внасяне на дължимия корпоративен данък по чл. 93 от ЗКПО;
 • Деклариране и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО;
 • Деклариране и внасяне на данъка върху приходите на бюджетните предприятия;
 • Деклариране и внасяне на данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта;
 • Деклариране и внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби;
 • Подаване на годишен отчет за дейността (ГОД);
 • Подаване на годишна декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и за внасяне на дължимия от тези лица данък по декларацията; Буквалното тълкуване на разпоредбата, създава неяснота по въпроса дали самоосигуряващите се лица, както и работилите на граждански договор остават извън облекчението. Важно: Срокът за физическите лица, които не са ЕТ, за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне данъка остава непроменен – 30 април 2020 г.
 • Ползване на 5% отстъпка от дължимите от физически и юридически лица данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства при условие, че данъкът за цялата година се плати в този срок.
 • Публикуване на годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по глава седма от Закона за счетоводството за 2019 г. за всички предприятия, които не са осъществявали дейност през 2019 г.

5. Срокът се удължава до 30 септември 2020 г. за:

 • Публикуване на годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ  по глава седма от Закона за счетоводството за 2019 г. за всички търговци, вкл. едноличните търговци, които подлежат на задължителен финансов одит и всички юридически лица с нестопанска цел, пререгистрирани в Търговския регистър до 31 май 2020 год., а останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет.

6. Други важни моменти:

 • По време на извънредното положение изпълнителни дела от публичните изпълнители към НАП няма да се образуват, освен в особено важни случаи. От НАП съветват клиентите си да отложат посещенията в офисите им, като наместо това използват електронните услуги, предлагани на техния уебсайт.
 • Спира принудителното изпълнение по ДОПК за времето на извънредното положение. За периода на спирането ще се начисляват лихви. Няма да се провеждат публични търгове и въводи във владение, но е възможно да се извършва обезпечение на задълженията и разпределение на суми по изпълнителни дела. По искане на длъжниците публичните изпълнители могат да извършват изпълнение върху вземания и парични средства от банки, вземания от трети лица, вложени ценности в трезори и съдържанието в сейфове.