Промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Какво се случва с отменените пътувания, кои съдебни срокове не спират да текат, какви са последиците от забавено плащане и как се изменя мярката 60:40?

На 09.04.2020 г. бяха публикувани промените в Закона за мерките и действията по време на извънредно положение в извънреден брой на Държавен вестник. С тези промени се дадоха отговори на широк кръг въпроси, засягащи бизнеса и гражданите.

Какви са последиците от отменените пътувания?

Пандемията и извънредното положения доведоха до отмяната на множество организирани пътувания и екскурзии. Сега вече са уредени действията, които туроператорите и пътуващите могат да предприемат. В случай че туроператор трябва да възстанови заплатена за туристическо пътуване сума, той има няколко възможности:

1)     Може да предостави ваучер за заплатената сума, който да бъде използван на по-късен етап от клиента;

2)     Може постигне споразумение с клиента за туристически пакет-заместител;

3)     Ако пътуващият не се съгласи по отношение на нито един от двата варианта, то туроператорът трябва да възстанови заплатената сума не по-късно от един месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение.

Какви са последиците от забавено плащане?

Беше изменен и чл. 6 от закона, който засягаше целия граждански оборот, като освобождаваше частноправните лица от отговорност за забавено изпълнение на всякакви парични задължения. Сега вече това правило обхваща само договорите по кредит и лизинг. Единствено в тези случаи не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо, а договорът не може да бъде развален поради неизпълнение. Това важи и когато вземането е прехвърлено на трето лице.

Какви са промените във връзка с мярката 60:40?

До този момент мярката 60:40 включваше заплащане от страна на държавата на 60% от заплатата на всеки работник, за който се иска компенсация. С цел да увеличи интереса към това подпомагане, държавата вече поема и осигуровките, които по принцип са за сметка на работодателя. В случай, че искате да получите повече информация за мярката и как да се възползвате от нея, можете да прочетете повече в статията ни, посветена на нея, или да се свържете с нас.

Какви други промени засягат работодателите, работниците и служителите?

Първо, важна промяна настъпи и в Данъчно-осигурителния кодекс (ДОПК). Така несеквестируемият трудов доход беше увеличен от 250 лв. на 610 лв., т.е. размера на минималната работна заплата. Несеквестируем е този доход, срещу който не може да бъде насочено принудително изпълнение и върху който не може да бъде наложен запор.

Второ, за времето на извънредното положение трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ за краткотрайна сезонна работа може да се сключват и за повече от един ден, като това време не се признава за трудов стаж. Такива договори сега могат да се сключват и от тютюнопроизводителите, като образци на договорите могат да се получат от Инспекцията по труда и по електронен път.

Кои срокове спират и кои продължават да текат?

1)     Процесуалните срокове

В сила остава общото правило, че от 13 март до края на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства. От това правило обаче бяха въведени изключения за дела, по които сроковете не спират. В това число влизат обезпечителните производства, делата по ЗУСЕСИФ, спиране на изпълнение на административни актове и др. Списъкът включва 21 вида наказателни, 7 вида граждански и търговски и 16 вида административни дела.

Във връзка с това, по време на извънредното положение съдилищата ще могат да провеждат открити заседания от разстояние, като страните и участниците в процеса ще участват виртуално. Комисията за защита на конкуренцията също ще може да провежда такива заседания. Що се отнася до съдебната ваканция през 2020 г., тя е отменена.

2)     Сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган

Правилото, че тези срокове спират да текат, отпада. Това не се отнася единствено за производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В какъв размер е глобата за нарушаване на здравните мерки?

Глобата за нарушаване на здравните мерки бе намалена от 5000 на от 300 до 1000 лв. При повторно нарушение тя ще бъде от 1000 до 2000 лв. Що се отнася до едноличните търговци и юридическите лица, на тях им ще им се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

Какви други промени бяха въведени?

Бяха въведени и други промени като възможност за намаляване на размера за вноските за наем от страна на министри и отделни органи на изпълнителната власт, облекчени изисквания за дарения за предпазни средства, дезинфектанти и спирт, възможност за колективните органи да вземат решения чрез видеоконферентна връзка.

 

                                                                               Илияна Тодорова,

                                                                               Юридически сътрудник в KGK Law Firm