До 4 500 лв. безлихвен кредит за физически лица заради COVID-19

Механизъм, условия и ред за получаване на кредит до 4 500 лв. от физическите лица, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19

На 14.04.2020г. Министерски съвет официално възложи на Българска банка за развитие изпълнението на програмата за гарантиране на безлихвени кредити, предназначени за две групи лица. От една страна, това са лицата на трудов договор, които са излезли в неплатен отпуск, а от друга - самоосигуряващите се лица.

Програмата е част от пакета с кризисни мерки, предложени от правителството, а идеята е да се предостави възможност на гражданите да изтеглят кредит, за който да не дължат лихва, тъй като тя ще бъде поета от държавата. Самите кредити ще се отпускат от търговските банки, а държавата ще играе ролята на гарант чрез Българска банка за развитие. Дванайсет от най-големите банки в страната ще участват в програмата на Българска банка за развитие (ББР), според която ще могат да отпускат безлихвени заеми на физически лица, а именно:

 • Алианц банк България;
 • Банка ДСК;
 • Инвестбанк;
 • Интернешънъл Асет банк;
 • ОББ;
 • Общинска банка;
 • ПИБ;
 • Райфайзенк банк;
 • Търговска банка Д;
 • Уникредит Булбанк;
 • ЦКБ;
 • Юробанк България;

Ясни са и условията, на които съответните лица трябва да отговарят, ако искат да се възползват от възможността да получат такъв кредит, групирани в две категории.

Относно лицата на трудов договор:

 • Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията;
 • Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;
 • Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;
 • Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

Относно самоосигуряващите лица се:

 • Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или да търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;
 • Да не получават възнаграждение по други правоотношения.

Общо изискване към евентуалните кандидати и от двете категории е да нямат непогасени осигурителните вноски, както и да се върнат на същата работа след края на неплатения отпуск за лицата на трудов договор, респективно да възобновят упражняваната си дейност за самоосигуряващите се лица.

Сумата, която едно лице ще има право да изтегли е в размер на максимум 4 500 лева. Тя може да се изтегли наведнъж или на три транша по 1 500 лева. Редовният лихвен процент ще е 0%, няма да се дължат такси, комисионни или неустойки, нито пък ще има нужда кандидатите да осигуряват обезпечения.

Максималният срок на погасяване ще е 5 години, а гратисният период ще е минимум 6 месеца и максимум 24. Кредитът ще започне да се погасява след гратисния период, а размерът и броят на вноските ще се определят индивидуално между търговската банка и кредитополучателя. Търговските банки ще имат право да променят погасителния план, който първоначално е уговорен с клиента, но все пак ще трябва да се съобразяват с определените срокове в програмата. Всички граждани ще имат право предсрочно да погасят дълговете си, без да дължат такси или комисионни за това.

Крайният срок за кандидатстване по програма ще е 31.12.2020 г., като необходимите документи, които следва да се представят са:

 • Искане за финансиране по одобрен образец (ще бъде предоставено от търговската банка);
 • Валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
 • Документ за регистрация на лицето, ако е самоосигуряващо се;
 • Данни за работодателя и за сключения трудов договор (изисква се и справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение 6 месеца назад);
 • Декларация, съдържаща следните изявления:
 • Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица и/или документи, установяващи над 20% спад в доходите на самоосигуряващите се лица в първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г.;
 • Декларация, че лицето е в неплатен отпуск вследствие на пандемията, като началната дата на неплатения отпуск трябва да е след 08.03.2020 г.;
 • Декларация на кандидата за временно спряна (изцяло или частично) дейност на неговия работодател, което е последица от пандемията;
 • Декларация, че лицето не получава възнаграждение за своя труд по друго правоотношение;
 • Декларация за намеренията на лицето да се върне на същата работа/да възобнови прекъснатата дейност – за самоосигуряващите се лица;
 • Декларация, че за лицето (без значение дали е на трудов договор или е самоосигуряващо се) има платени осигурителни вноски;
 • Декларация, че паралелно с кандидатстването за кредита кандидатът не се възползва и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията.

В случай че са възникнали някакви неясноти у Вас във връзка с програмата, не се притеснявайте да зададете въпроса си по имейл или на някой от телефоните, изписани в секция „Контакти”.

Изготвил:

Ивана Илчева – юридически сътрудник в KGK Law Firm