Промени в Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ

Промените в Закона за търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) бяха обнародвани с „Държавен вестник“, бр. 38 от 24.04.2020 г. Новите правила са свързани с подаването на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността. По-голямата част от промените са с отложено действие и ще влязат в сила от 1 януари 2022 г.

Държавна такса

Актовете по чл. 6, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ, а именно годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността на дружествата, подлежат на обявяване в Търговския регистър. Към настоящия момент Агенцията по вписванията събира държавна такса в размер на 40 лв. – за заявления, подадени на хартиен носител, и 20 лв. – за заявления, подадени по електронен път. След 1 януари 2022 г., тази финансова тежест за бизнеса ще бъде премахната и такива държавни такси няма да се дължат.

Подаване на финансовите отчети по електронен път

Друга промяна, която ще влезе в сила през 2022 г., е въвеждането на еднократно подаване на финансовите отчети по електронен път. Подаването ще се извършва до Централизирана административна информационна система (ЦАИС) – „Единна входна точка“. Тя ще бъде интегрирана със системите на Национална агенция по приходите (НАП), Национален статистически институт (НСИ) и Агенцията по вписванията.

Това е една положителна промяна, чрез която се цели да отпадне излишната административна тежест. В момента предприятията са длъжни да представят в Агенцията по вписванията част или всички справки от годишния финансов отчет, които се подават и в НСИ, и в НАП. Годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет се придружават от голям набор от документи, които трябва да бъдат предоставени неколкократно, предвид сегашната уредба. ЦАИС ще позволи интегриране на данните от системите на институциите, въвеждане на комплексно административно обслужване и еднократно подаване на документацията.

Текущата кампания за обявяване на годишните финансови отчети за 2019 г.

Следващата промяна от голямо значение влиза в сила от деня на обнародването на промените в Държавен вестник и засяга постъпилите до момента, но необработени до 24.04.2020 г. заявления за годишни финансови отчети. Обстоятелството, че актовете по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите, или от съответния орган на предприятието, ще се удостоверява само с декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ за истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове. Това означава, че редовността за свикването и провеждането на общо събрание и решението му за приемане на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността ще се удостоверява единствено с декларацията, а не с всички документи, които бяха необходими до момента – протоколи, покани и доказателства за връщане на покани за свикване на общите събрания и др.

Макар и това да не освобождава предприятията от задълженията им във връзка с редовното приемане на годишните финансови отчети и доклади за дейността, промяната е противоречива. От една страна, тя ще облекчи административната тежест както за  предприятията, така и за длъжностните лица към Агенцията по вписванията. От друга страна, обаче, крие риска от заявяване на неверни обстоятелства с всички последици от това.