Безвъзмездна помощ до 10 000 лева за микро и малки предприятия

Изключително популярна мярка за справяне с последиците от кризата, породена от COVID-19, бе обявена от правителството. Тя е насочена към микро и малките предприятия и се изразява в предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По-долу ще разгледаме подробностите около условията и процедурата за кандидатстване.

Името на програмата е „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и целта е да се осигури оперативен капитал на дружествата от посочените категории, които се предполага, че разполагат с ограничени ресурси, за да осигуряват нормалното се функциониране.

Очаква се програмата да стартира на 11 май 2020 г., като срокът за кандидатстване ще бъде 30 дни от датата на обявяването на процедурата. Експедитивното кандидатстване в този случай играе изключително важна роля, тъй като проектните предложения ще бъдат финансирани до изчерпване на ресурса, който е в размер на 173 милиона лева. В случай че е подадено проектно предложение, дори и то да отговаря на условията, ако средствата са изчерпани, няма да бъде разгледано. Финансирането на проектните предложения ще се осъществява по реда на тяхното постъпване, стига те да отговарят на изискванията, разбира се.

Нека да разгледаме в детайли и въпросите, определящи кои лица биха могли да кандидатстват и съответно за каква сума. Допустимите кандидати са юридическите лица и едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 души. Следващото изискване е кандидатите да са регистрирани преди 1 юли 2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност. Необходимо е те да са отчели спад с минимум 20 % в оборота си за месец април 2020 г., спрямо средноаритметичния месечен оборот за 2019 година, както и да е налице минимален оборот за 2019 г. от 30 000 лева. Кандидатите следва да са подали и годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП. По програмата могат да подават заявления лица от всички сектори, с изключение на онези, които попадат в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.

Въпросът, чийто отговор предизвиква най-голям интерес е за размера на безвъзмездната помощ. Заявената финансова помощ не трябва да надвишава 10% от оборота за 2019 г. Ако оборотът Ви за 2019 г. е в размер на 70 000 лева, то Вие не бихте могли да кандидатствате за повече от 7 000 лева. Както бяхме споменали по-горе, минималният допустим годишен оборот за 2019 г. е в размер на 30 000 лева, затова и минималната помощ е за сумата от 3 000 лева. Максималната стойност на помощта пък е 10 000 лева; тоест, това е за всички случаи, в които годишният оборот за 2019 г. е равен на или надхвърля 100 000 лева.

Що се отнася до процедурата по кандидатстване, най-важното е лицата или техните представители (упълномощаването става с изрично пълномощно) да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП), тъй като цялата процедура по попълване на формулярите ще е онлайн и ще се извършва в системата ИСУН 2020.

В случай че се окаже, че са допуснати някакви нередовности във формулярите или липсват документи, до кандидатите ще се изпращат уведомления (отново чрез гореспоменатия софтуер) и последните ще имат 3 дни да отстранят нередовностите, съответно да представят липсващите документи. Много важно е Вие или Вашият представител да проверявате често системата, тъй като за дата на получаване на уведомлението ще се счита датата на изпращането му в ИСУН 2020.

За да се кандидатства за безвъзмездна помощ, е необходимо да се представят точно определени документи, посочени в указанията и разясненията относно мярката. Чрез документите следва да се докаже, че кандидатите отговарят на условията по програмата.

Допустимите разходи, за които могат да се използват безвъзмездните помощи, са изрично определени в условията за кандидатстване. Те се изчерпват до разходи за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (тук влизат и режийните разходи, класически пример за какъвто е разходът за наем на помещение); за персонал (но тук се изключват разходите, за които е предоставена помощ по 60/40). Важен момент, който бе посочен в проекта на условията, публикуван на 15 април 2020г., по отношение на дейностите, за които са възникнали разходи, е те да не са започнали, фактически завършени или изцяло осъществени преди датата на обявяване на извънредното положение – 13 март 2020 г. В случай че впоследствие се окаже, че направените разходи са недопустими, те ще подлежат на възстановяване.

Точното деклариране както на оборота, така и на всички останали обстоятелства е от голямо значение, тъй като в случай че бъде установено, че са посочени неверни данни, довели до получаване на по-голям размер финансова помощ от допустимата, то цялата получена помощ ще подлежи на връщане, ведно със законната лихва.

KGK Law Firm може да Ви съдейства във всеки един аспект на процедурата, така че не колебайте да ни потърсите при нужда.