Крайният срок за вътрешните правила по ЗМИП изтича на 21.08.2020 г. Санкциите остават непроменени

От влизането в сила на Закона за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/ възникнаха задължения за голям брой правни субекти, сред които застрахователите, обменни бюра, лицата, предоставящи счетоводни услуги и правни консултации, търговците на едро, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, лицата, извършващи сделки с недвижими имоти по занятие, професионални спортни клубове и много, много други. Всички те са изброени изчерпателно в чл. 4 от ЗМИП, а част от задълженията им се изразяват в изготвянето на оценка на риска и набор от вътрешни правила и процедури, в съответствие с които да осъществяват дейността си. В случай че не сте сигурни дали попадате към задължените субекти, бихте могли да си направите справка, като погледнете този списък, а така също и като се свържете с нас на office@kgk.bg и ни разкажете за сферата на Вашата дейност.

В долните редове ще Ви предоставим малко повече информация за документите, които се изискват от задължените лица.

Оценка на риска – В нея се отчитат рискови фактори, отнасящи се до клиентите, държавите или географските зони, предлаганите продукти и услуги, извършваните операции и сделки или механизми за доставка. Оценката на риска следва да се актуализира периодично. Тя трябва да са съобразени с националната оценка на риска, както и с препоръките на Европейската комисия в тази насока. Важността на оценката на риска произтича от това, че въз основа на нея задължените лица, посочени в чл. 4 от ЗМИП, определят рисковите профили на клиентите си и на деловите си взаимоотношения с тях и по този начин преценяват кои от мерките, посочени в закона, да предприемат спрямо съответния рисков профил.

Вътрешни правила – Самата оценката на риска служи за изготвянето на вътрешните правила, тъй като чрез нея лицата определят специфичните мерки, които ще са подходящи за техния вид дейност. Вътрешните правила се състоят от широк кръг компоненти, сред които: ясни критерии за разпознаване на съмнителни операции или сделки и клиенти; ред за използването на технически средства за предотвратяването и разкриването на изпирането на пари и финансирането на тероризъм; система за вътрешен контрол върху изпълнението на задълженията по ЗМИП; възможност за извършване на независим одит; условия и ред за събиране, съхраняване и разкриване на информация; разпределение на отговорността за прилагане на мерките и прочие. Към вътрешните правила се подготвят различни приложения, които систематизират и улесняват работата на задължения субект. Нужно е да бъдат организирани и обучения на служители и работници (правилата за протичането на тези обучения също следва да са вписани във вътрешните правила), за да бъдат запознати същите с изискванията по ЗМИП и новия оперативен метод на работа.

След като си припомнихме нормативните изисквания към документите, които трябва да се изготвят от задължените субекти, можем да преминем към сроковете. В закона се казва, че лицата приемат вътрешните си правила в 4-месечен срок от регистрацията си (чл. 102, ал. 1 от ЗМИП). А вече регистрираните задължените субекти, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на ЗМИП, (тоест вече са имали изготвени вътрешни правила в тази насока, но без да съобразени с новите изисквания) трябва да приведат вътрешните си правила в съответствие с изискванията, посочени в чл. 101 от ЗМИП в срок до шест месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на ДАНС (§ 6 от ПЗР на ЗМИП). Националната оценка на риска беше публикувана на въпросния сайт на 9 януари 2020 г. Тоест, шестте месеца текат от тази дата.

Какво е отражението на приключилото вече извънредното положение върху описаните по-горе срокове. В § 10 Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение от 9 април 2020 г на същия се казва, че някои срокове, сред които четиримесечният и шестмесечният срок за приемане/актуализиране на вътрешните правила. спират да текат до края на извънредното положение. На сайта на ДАНС е публикувано съобщение, че горепосочените срокове изтичат в 24.00 ч. на 21.08.2020 г. До този срок всички задължени субекти на територията на Рипублика България, следва да актуализират, съответно да приемат своите вътрешни правила.

Комбинацията от заложените в ЗМИП имуществени санкции за нарушения с размери от 10 000 лв. до 2 000 000 лв. и органът, който ще упражнява контрол върху задължените субекти – ДАНС, на пръв поглед би могла да изглежда притеснителна за задължените лица. Независимо от това, една навременна реакция от страна на търговците, включваща документална и практическа подготовка, ще даде нужното спокойствие.

Изготвил:

Ивана Илчева – юридически сътрудник в KGK Law Firm

KGK Law Firm разположение при възникнали въпроси от Ваша страна или нужда от повече информация.