Безвъзмездни помощи до 150 хил. лв. за средни предприятия

 

В днешната статия ще Ви запознаем с поредната от мерките във връзка с пандемията от коронавирус. Тя е насочена към средните предприятия и се изразява в предоставяне на безвъзмездни помощи на кандидатите, които отговарят на определени условия. Нейното начало бе дадено на 10.07.2020 г., а крайният срок за кандидатстване е до 16:30 часа на 24.08.2020 г. В случай че вече сте чели статията ни "Безвъзмездна помощ до 10 000 лева за микро и малки предприятия", то значи сте наясно с основите на процедурата по кандидатстване. В настоящия случай тя също ще се проведе онлайн чрез информационната система ИСУН. Поради тази причина кандидатите трябва да притежават електронен подпис и да са се регистрирали в системата.

Отпуснатите средства за безвъзмездна помощ на средните предприятия, които са в размер на 200 милиона лева, ще се предоставят на кандидатите, чиито предложения са получили най-много точки на оценителния етап от процедурата. В този случай експедитивното подаване на предложения не е от значение, както беше при безвъмездните помощи за микро и малки предприятия, тъй като вместо това настоящата процедура се характеризира с два етапа на оценяване. Първият от тях е за административно съответствие и допустимост, при който ще се проверява дали са предоставени всички необходими документи и отговарят ли кандидатите на необходимите условия, описани в Условията за кандидатстване по програмата. Кандидатите, които са входирали допустими предложения, преминават на втория етап – техническа и финансова оценка. Тук критериите ще са съпоставимостта между средната стойност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г., коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г. и наличието на пряка връзка между пандемията от COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат. Максималният брой точки, който кандидатите могат да получат на този етап е 30. Специалистите от KGK Law Firm са готови да изработят всички необходими документи, както и да Ви съдействат във всеки един етап от процедурата по кандидатстване. В случай че нямате опит в работата със системата ИСУН или са възникнали други въпроси от каквото и да е естество, не се колебайте да се обърнете към нас.

Предвидено е бюджетът да бъде разделен по сектори, съгласно КИД-2008, като най-много средства са отделени за сектор С „Преработваща промишленост“, сектор G „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, сектор F „Строителство“ и сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“. В случай че бюджетът по някой от секторите не бъде усвоен, Управляващият орган има правото да пренасочи свободния ресурс към онези сектори, за които не достига наличното финансиране. Официалното наименование на програмата е „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, а условията за допустимост, на които кандидатите следва да отговарят, ще посочим в следващите редове.

Минималният размер на заявена помощ е 30 000 лева, а максималният – 150 000 лева. Допустимите кандидати са онези, които отговарят на изискванията за средните предприятия, съгласно Закона за малки и средни предприятия и Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро, малки и средни предприятия. Допустими са само юридически лица и еднолични търговци. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват, тъй като им липсва самостоятелна правосубектност. Кандидатите следва да имат минимум 2 приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.

Безвъзмездната помощ следва да е в максимален размер на 5% от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г., или при едноличните търговци – в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лева, съгласно посоченото в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, съответно по чл. 50 от ЗДДФЛ за едноличните търговци.

Предприятията трябва да са регистрирали спад от поне 20 % в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

Онези, които са регистрирани по ЗДДС, доказват спад в оборота чрез Справка-декларация за ДДС, подавана към НАП за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. Кандидатите нямат ангажимент да представят посочените Справки-декларации за ДДС, като информацията от тях ще бъде набавена по служебен път. Юридически лица или еднолични търговци, които не са задължени да подават Справката-декларация за ДДС и осъществяват икономическа дейност, освободена от регистрация по ЗДДС, източник относно спада в оборота е оборотната ведомост за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г., от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност, освободена от регистрация по ЗДДС.

Предприятието-кандидат следва да не е в затруднено положение към 31 декември 2019 г., а също и да не е недопустим кандидат съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Наличието или липсата на определени условия за недопустимост ще се проверява по служебен път. Това са обявена несъстоятелност, производство за обявяване на такава и процедура по ликвидация; наличие на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски; наличие на конфликт на интереси; неизпълнение на обществени поръчки и прочие. В случай че бихте искали да се запознаете с подробния обзор на условията за недопустимост, моля свържете се с нас на office@kgk.bg.

Съществуват и икономически дейности, разходите във връзка с които са недопустими по настоящата програма. Това са например някои от дейностите с код С 16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк; производство на изделия от слама и материали за плетене“, код C 10 „Производство на хранителни продукти“, код C 11 „Производство на напитки“, дейности в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“, както и в сектор „Рибарство и аквакултури“ и други.

Допустимите разходи следва да са извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта. Продължителността на изпълнение на всеки проект е три месеца от датата на влизане в сила на административния договор. Те трябва да са отразени в счетоводната документация на бенефициента, да са реално доставени продукти и извършени услуги, да могат да се установят и проверят и пр. Допустимите разходи следва да са за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги; външни разходи или разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.

Една от основните разлики с процедурата за микро предприятия е, че в този случай е възможно изплащането на безвъзмездната помощ да се извърши с авансово плащане, последвано от окончателно такова. Разбира се, възможно е и изплащането да стане само с окончателно плащане. Но ако все пак някои кандидати биха искали да се възползват от първата възможност, то за тях е важно да знаят, че трябва да представят банкова гаранция, покриваща пълния размер на исканата авансова сума. Също така те следва да открият банкова сметка за целите на получаване и разходване на сумата на авансовото плащане.

Това бяха основните моменти от мярката за предоставяне на безвъзмездни помощи на средни предприятия. Ако сме успели да Ви заинтригуваме, продължавайте да проверявате нашия сайт за други полезни материали.

 

Изготвил: Ивана Илчева – юридически сътрудник в KGK Law Firm