Безвъзмездна помощ за земеделските стопани и малки и средни предприятия, пострадали от кризата, предизвикана от COVID-19

 

Министерството на земеделието, храните и горите обяви, че стартира нова мярка, с която  ще бъдат подпомогнати земеделските стопани и малки и средни предприятия. Новата мярка 21 е с име „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ и ще бъде финансирана със средства от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Финансовата помощ, която ще бъде отпусната е безвъзмездна, като ще се изплаща еднократно и е с таван на един земеделски стопанин от 7 000 евро.  

Мярката е насочена към гарантиране конкурентноспособността на селското стопанство и жизнеспособността на земеделските стопанства, осигуряване на непрекъснатост на селскостопанските дейности и на дейността на малките предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти, както и запазване на здравето на заетите в селското стопанство.

Мярката по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се разделя на три подмерки, които обхващат различни засегнати сектори, а именно: подмярка 21.1, която се отнася за земеделски стопани, извършващи дейност в секторите „Растениевъдство“ и по-специално производителите, занимаващи се с производство на плодове, зеленчуци на открито, оранжерийни зеленчуци, маслодойна роза, винени лозя, декоративни растения, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и/или „Пчеларство“, подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ – за земеделски стопани, извършващи дейност в сектор „Растениевъдство“ във всички останали направления, които не обхващат гореизброените в подмярка 21.1 и/или сектор „Животновъдство“ (свине и птици) и подмярка 21.3 – за микро-, малки и средни предприятия, преработващи селскостопански продукти и признати групи и организации на производители.  Подмярка 21.2 е с бюджет от 93 500 000 лв., по подмярка 21.2 ще бъдат отпуснати 5 500 000 лв., а по подмярка 21.3 – 5 500 000 лв. На въпроса дали подмерките може да се комбинират и да се отпуска помощ в тяхното съчетаване, отговорът е, че не е възможно, тъй като се предоставя финансова помощ само по една от тях.

Все още няма информация кога ще бъде отворена процедура по кандидатсване по подмярка 21.3, но приемът на заявление за подпомагане по първите две подмерки започва от 19 август и ще продължи до 21 септември 2020 г., включително. Допустимите кандидати трябва да отговарят на условия, определени в Наредба №2 от 10.08.2020 г на Министерството на земеделието, храните и горите. Производителите, които ще кандидатстват по първата подмярка трябва да са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и да отговарят на поне едно от следните условия: да са кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020; да са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г. или да са бенефициенти с действащ договор/ангажимент или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. Размерът на средствата, които ще бъдат отпускани за всеки кандидатстващ, се определя в зависимост от сектора, в който попада земеделския производител – в сектор „Растениевъдство“ е в зависимост от установената допустима за подпомагане площ, условията; в сектор „Животновъдство“ е в зависимост от броя на животните от съответен вид, които са определени като допустими и за сектор „Пчеларство“ – в зависимост от броя на установените допустими пчелни семейства.

Земеделските стопани от подмярка 21.2 ще се считат за допустими, ако са регистрирани по реда на Наредба №3 от 1999 г. и ако са кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 и ако са бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г. Важно е да се отбележи, че земеделските стопани, които се занимават с отглеждането на свине и птици, са допустими, в случай, че са кандидаствали и са били одобрени за държавна помощ през 2019 г по схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ и/или схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“. Средствата, които ще се предоствят по тази подмярка, ще се определят на база средносписъчния брой на персонала за периода март – юни 2020 г по данни, предоставени от НАП. Важно е да се подчертае, че в случай, че има регистрирани огнища на заразни болести в стопанства, в които се отглеждат свине и птици, няма да се отпускат помощи на тези стопанства. Размерът на помощите ще бъде 30 лв.за едно лице за кандидати, които се занимават с отглеждане на селскостопански култури, 245 лв. за едно лице за кандидати, които отглеждат свине и 430 лв. за едно лице за кандидати, които отглеждат птици. Земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една от изброените дейности в съответната подмярка, но не повече от 7 000 евро.

Ако решите да се възползвате от финансовата помощ по мярка 21, екипът KGK Law Firm може да Ви съдейства с кандидатсването във всеки един етап от процедурата.

Изготвил:

Николета Иванова – юридически сътрудник в KGK Law Firm