Общ преглед на новия Закон за мерките срещу изпиране на пари

Предполагаме, на всички ни е известна максимата „Строг, но справедлив“. Дали нашият законодател се е ръководил от тази идея, отменяйки стария Закон за мерките срещу изпирането на пари, имплементирайки нови, по-строги мерки, в каузата за борбата с финансирането на тероризма и изпирането на пари, в сега действащия Закон... можем само да предполагаме. Дали са справедливи по-строгите правила за задължените субекти по ЗМИП, които се регламентират с новия Закон, това сами ще прецените, след като се запознаете накратко с тях в хода на настоящия анализ. Това, което със сигурност е известно, е:

В ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г. е обнародван Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който влезе в сила на 31.03.2018г. В националното ни законодателство се въвеждат промени чрез изменения и допълнения, които са съобразени с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Законодателят определя кои са мерките за превенция за използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Определят се контролът и организацията на тяхното изпълнение.

В съответстие с изискванията на новия закон са предвидени и промени в редица други закони, като Търговския закон, Закона за регистър БУЛСТАТ, Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.

Кои са по – важните промени, въведени с новия ЗМИП ?

Най – напред следва да споменем, че е предвидена нова легална деифиниця на понятието за действителен собственик, чрез която реално се транспонира текста от гореспоменатата Директива. В новият ЗМИП действителният собственик е дефиниран като:

„физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност...“

Гореопосочените лица следва да отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

  •  учредителят;
  •  доверителният собственик;
  •  пазителят, ако има такъв;
  •  бенефициерът или класът бенефициери, или
  •  лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява   доверителната собственост, когато физическото лице, което се   облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;
  •  всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол   над доверителната собственост посредством пряко или косвено   притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

С новия ЗМИП се въвежда и това, че когато не може да се установи кой е действителният собственик или когато има съмнение, че лицето или лицата не е действителен собственик, за такъв се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител.

Какви мерки за превенция използването на финансовата система за целите на изпирането на пари предвижда новия ЗМИП ?

1)     комплексна проверка на клиентите;

2)     събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП;

3)     съхраняване на събраните и изготвените за целите на ЗМИП документи, данни и информация;

4)     оценка на риска от изпиране на пари;

5)     разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;

6)     разкриване на друга информация за целите на ЗМИП;

7)     контрол върху дейността на задължените субекти

8)     обмен на информация и взаимодействие на национално равнище.

Трябва ли информацията за действителният собственик да се публикува някъде ?

С новият закон се предвижда информация и данни за действителния собственик да се публикуват по партидите на:

  •   учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания - в Tърговския регистър и регистър ЮЛНЦ, както и в Регистър БУЛСТАТ;
  • физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост в Регистър БУЛСТАТ;

Какъв е размерът на санкциите ?

С новия ЗМИП размерът на глобите и имуществените санкции е увеличен – при неизпълнение на съответните задължения санкционирани ще бъдат както физически, така и юридически лица. За неизпълнение на задълженията за публикуване на информация относно действителните собственици в срок са предвидени санкции в размер от 1 000 до 10 000 лева за физическите лица и от 2 000 до 20 000 лева за юридическите лица, като размера на санкциите нараства в случай на повторно нарушение.

В края на статията ще отбележим:

В Преходните и заключителни разпоредби на Закона е предвиден 5-месечен срок за изготвяне на Правилник за прилагането му, който изтече в края на месец август тази година. Ние следим с интерес кога Правилникът ще бъде обнародван, за да имаме възможността накратко да Ви запознаем с предвидените в него процедури.

Изготвил: Мария – Екатерина Иванова,

Юридически сътрудник в KGK Consulting