Безвъзмездна помощ за малките и средни предприятия за реализиране на IT проекти чрез ваучерна схема

Безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

Накратко за програмата:

На 31.08.2020г. стартира програмата за безвъзмездна финансова помощ на малките и средни предприятия по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Предприятията-кандидати по „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ няма да получат помощ под формата на парични средства, както по повечето подобни програми до момента, а под формата на ваучери, с които да реализират IT проекти на стойност между 5000 и 20 000 лв., без ДДС. Ваучерите ще се отпускат до изчерпване на средствата.

Определеният  за програмата бюджет е на стойност не по-малко от 9 млн. лева, който ще бъде разпределен между 450 предприятия. Очакваните резултатите от програмата са свързани с подпомагането на предприятията и улесняването на тяхната работа в настоящите динамични условия в следствия от пандемията.

Срок за кандидатстване и контролен орган:

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) е контролният орган, който приема и следи за допустимостта на заявленията на кандидатите, които желаят да реализират своите IT проекти. Това става чрез подаване на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.83. Накратко, ваучерната схема отваря своите „врати“ за кандидати в срока от 10:00 часа на 31.08.2020г. до 16:30 часа на 30.09.2020г.

Каква е целта на ваучерната схема и какво печелите Вие?

Целта на ваучерната схема е да предостави услуги за информационни и комуникационни технологии с цел повишаване на капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП), за конкурентен и устойчив бизнес на динамичния и бързоразвиващ се пазар. От ваучерната схема малките и средни предприятия могат да извлекат следните ползи:

  1. Улесняване достъпа на бизнеса до цифрово ноу-хау и технологии, като специфичната цел тук е насърчаването използването на нови, базирани на информационните технологии и комуникации, бизнес модели, което успешно да допринесе за развитието на предприятието-кандидат и повишаване на конкурентоспособността му;
  2. Осигуряването на бърза подкрепа на предприятието-кандидат за реализиране на дейности, пряко спомага преодоляването на последствията от COVID-19. Подобна подкрепа за въвеждането на цифрови технологии, ще улесни работата на Вашия бизнес в текущите и подследствените условия на пандемията.

Допустими кандидати:

Ваучерната схема допуска кандидати под определен критерии. Тези критерии включват предприятието Ви:

  • да е юридическо лице или едноличен търговец, регистрирано съгласно Търговския закон;
  • да е микро, малко или средно предприятие;
  • да развива своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги.

Съществуват и специфични критерии свързани с обстоятелствата около недопустимостта на кандидатите, като част от тях включват те да не са обявени в несъстоятелност, да не са в производство по несъстоятелност, да не са в процедура по ликвидация, да не са страна по извънсъдебно споразумение с кредиторите си по чл. 740 от Търговския закон и да не са с преустановена дейност. Също така да не са с установено и влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски и др. Като тук е важно да се отбележи, че по отношение на одобрените кандидати, ще бъдат извършвани проверки относно горепосочените обстоятелства.

Кандидатстването става чрез подаване от съответното МСП на проектно предложение по ваучерната схема по електронен път. Процесът се изразява в попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване, като към него следва да са приложени необходимите придружителни документи чрез системата ИСУН 2020, единствено чрез използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП). Документите, които следва да бъдат приложени към формуляра включват редица декларации за минимални помощи, обстоятелства и други.

Номинална стойност на ваучера, допустими разходи и дейности за финансиране:

Финансирането по схемата се осъществява под формата на ваучери с номинална стойност, които са 2 типа:

  • ваучери тип 1 (90 броя) – web-базирани услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения, с фиксирана стойност от 5 000 лева без ДДС за ползватели на услугите, които имат регистрация по ЗДДС, а за тези, които нямат, стойността е 6 000 лева с ДДС;
  • ваучери тип 2 (360 броя) – услуги, свързани с дигиталния маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност, с фиксирана стойност от 20 000 лева без ДДС за ползватели на услугите с регистрацията по ЗДДС, а за тези, които нямат, стойността е 24 000 лева с ДДС.

Относно допустимите разходи за ИКТ услуги, са включени горепосочените от двата типа ваучери услуги, както и ИКТ услуги по проектно предложение на кандидата, отговарящи на ИКТ услугите в предмета на сключения договор с доставчик на ИКТ.

Важно е да се отбележи, че допустимите разходи трябва да бъдат отразени в счетоводната документация на предприятието-кандидат, като следва да не са финансирани от друг проект, финансова схема или друга програма, финансирана от публични средства на националния или европейския бюджет.

Валидност на ваучера:

Ваучерът има валидност за период от 9 месеца, непосредствено след датата на неговото издаване. През този период предприятието следва да получи: лиценз или какъвто и да било документ означаващ правото на собственост и ползване за ИКТ модул; протокол, удостоверяващ, че ИКТ системата и приложенията са въведени; и технически паспорт или друг еквивалентен документ.

Как можем да Ви бъдем полезни?

Екипът на KGK Law Firm е на Ваше разположение по време на целия процес по кандидатсване по горепосочената програма. Услугите, с които можем да Ви съдействаме обхващат: проучване относно допустимостта Ви като кандидат и изготвяне на необходимите становища в тази връзка; подготовка на всички необходими документи за кандидатстване по програмта; попълване и изготвяне на електронния формуляр за кандидатстване. Също така, екипът на KGK Law Firm съдейства през всички стадии на проверката от ИАНМСП. Целта ни е да постигнете максимални резултатт с подготовения проект по програма „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.

 

Изготвил:

Михаела Захариева, част от екипа на KGK Law Firm