Подкрепа за туроператори или туристически агенти за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за туроператори или туристически агенти за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Екипът на KGK Law Firm има дългогодишен опит в сферата на туризма. Много от нашите клиенти осъществяват дейността си в туристическия бранш, благодарение на което, сме запознати с нуждите на компаниите в този сектор. Тъй като развитието и конкурентоспособността на всеки наш настоящ и бъдещ клиент е от основно значение за просперитета на техния бизнес, ние регулярно следим за иновации и програми, които да бъдат полезни на тях. Затова искаме да насочим Вашия фокус към отваряне на една нова процедура за подкрепа на малки и средни предприятия от туристическия сектор. 

Кои предприятия обхваща програма и кога започва?

Все още не е известна датата, на която стартира Процедурата, насочена към туроператори или туристически агенти, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Очаква се в идните дни и на този въпрос да има отговор. Към момента са предоставени всички необходими документи и информация, с които потенциалните кандидати да се запознаят и да бъдат подготвени, когато програмата бъде отворена за кандидатстване.

Самата процедура за подкрепа на МСП от туристическия сектор е част от Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Тази процедура ще има за цел осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и среди предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за справяне с възникналите икономически последици от пандемията COVID-19.

Каква е целта и припокрива ли се с Вашите приоритети?

Фокусът на настоящата процедура е насочен към туроператорите и туристическите агенти, които предлагат туристически пакети, включващи ползването на основни туристически услуги за входящ и изходящ туризъм на територията на страната. В случай че, като туристическо предприятие, сте изправени пред сериозни затруднени, поради развилата се ситуация в световен мащаб, прогрмата е изключително подходяша за Вас.

Според оценки на аналитичните институти загубите в туристическия сектор от приходи са достигнали до 85% към средата на 2020г., тъй като МСП в туристическия бранш влизат в сектора на предприятията, които не могат да си позволят да извършват своята дейност в условията на „хоум офис“. В случай че сте предприятие, което осъщесвятва дейността си като туроператор или туристически агент, екипът на KGK Law Firm е на мнение, че Процедурата е много подходяща възможност за справяне с последиците от световната пандемията и за преодоляване на недостига настъпил в резултат на COVID-19.

Какъв е размерът на финансовата помощ?

Общият размер на безвъзмездната помощ по Процедурата възлиза на 10 млн. лева. Минимален размер за заявената от Вас помощ няма, но максималният размер, който може да получите за индивидуалния си проект, възлиза на 391 166 лв. Следователно, максималният размер на помощта не следва да надвиши 10% от оборота реализиран от предприятието-кандидат за 2019г.  

Кои кандидати са допустими?

Кандидатите следва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Закона за туризма като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност. За съответствие с допълните критерии нашият екип ще се погрижи, но е важно да Ви уведомим, че клоновете на юридически лица, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти, поради липсата на тяхната самостоятелна правосубектност. Също така е важно да споменем, че са допустими кандидати, регистрирани преди 01.01.2019г. и са осъщестявали стопанска дейност през 2018г. и 2019г.

Кои дейности могат да бъдат финансирани и какви са разходите, допустими за финансиране?

Допустимите дейности трябва да гарантират постигането на целите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., трябва да са дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

За да бъдат допустими разходите по настоящата процедура, те трябват да отговрят също на определни критерии. Те трябва да бъдат необходими за изпълнението на проекта, да бъдат извършени след 01.02.2020г., да могат да се установят и проверят и др. Всички разходи трябва да бъдат реални и използвани за покриване на текущите нужди на Вашето предприятие. Всеки аспект от допустимите разходи и дейности, ще бъде прегледан от нашия екип за съответствие с критериите и методиката за оценка на проектните предложения, дадени в условията за кандидатстване.

Как може да подадете проектното предложение?

Проектните предложение по процедурата се подават изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи. Подаването става чрез ИСУН 2020 единствено и само чрез използване на Квалифициран електронен подпис (КЕП). Изисканите придружаващи документи също се подават изцяло електронно на български език.

Обърнете се към екипа на KGK Law Firm

Tази статия не представлява правна консултация.

Работата на KGK Law Firm е фокусирана върху успехът на Вашето проектно предложение. За всички Ваши въпроси можете да се обърнете към екипът на KGK Law Firm, а ние ще сме на Ваше разположение през целия период на кандидатстването и изпълнението на проекта. Конкретно, услугите, с които можем да Ви съдействаме, включват, но не се ограничават до: проучване относно допустимостта Ви като кандидат и изготвяне на необходимите документи и становища в тази връзка; приблизителното определяне на максималният размер на помощта, която може да получите; проверка за съответствие на обявените Ви разходи с тяхната допустимост според критериите; подаване на електронната заявка към уеб формуляра на ИСУН 2020; както и всякакви други правни въпроси, които могат да възникнат във връзка с Вашето проектно предложение.

 

Изготвил:

Михаела Захариева – юридически сътрудник в KGK Law Firm