Нова безвъзмездна помощ от държавата за туристическия бранш - 4% от оборота

На 29.01.2021г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба № Т-РД-04-1, с която се определя редът за предоставяне на новия вид държавна помощ за лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност.

Какво представлява помощта?

Допустимите лица ще могат да кандидатстват за безвъзмездни средства от държавата на стойност до 4 на сто от оборота им без ДДС за 2019 г., който са оповестили във финансовия си отчет.

Целта на помощта е да компенсира загубите, претърпени през периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. Изискване, което следва от закона е, че отпуснатите суми следва приоритетно да се използват за покриване на загуби, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и от удържани суми от доставчици на услуги.

Заявленията ведно с цялата допълнителна документация ще се подават чрез изцяло нова онлайн система. Необходимо е кандидатите да разполагат с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Максималната стойност на отпуснатата помощ се определя от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, към която препраща Наредбата. В раздел 3.1., т. 22, б. „а“ е определено, че общият размер на помощите, които предприятието е получавало по повод възстановяването на икономическото състояние на предприятие от COVID-19 не трябва да надхвърля 800 000 евро.

Какъв е срокът за кандидатстване?

Заинтересованите лица ще могат да кандидатстват чрез подаване на заявление най-рано след пет дни от влизането в сила на Наредбата (29.01.2020г.). Срокът продължава да тече до 31.05.2021 г.

В случай че бихте искали да получите повече информация, да Ви консултираме при кандидатстването и снабдяването с необходимите документи, както и ако имате въпроси, може да се обърнете към нас на office@kgk.bg.

                                                                                                       Екипът на KGK Law Firm