Ново законодателство в областта на онлайн продажбите и предоставянето на цифрови услуги

Ново законодателство в областта на онлайн продажбите и предоставянето на цифрови услуги

Дейността на търговеца е обект на регулация, дори когато потребителят на цифрови услуги не купува продукт, а само предоставя данните си.

За какво става въпрос?

На 19 март 2021 г. бе обнародван новият Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги за продажба на стоки. Същият е приет, за да въведе в българското законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за продажба на стоки. Новият закон цели преодоляването на празноти в материята, касаеща предоставянето на цифрово съдържание и услуги на потребителите.

Законът ще влезе в сила на 1 януари 2022 г., като същевременно са отменени и разпоредби от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Засегнати ли сте от новите законодателни промени?

Като за начало, Законът урежда отношенията единствено между търговци, от една страна, и потребители, от друга страна. С други думи, ако Вашите отношения са единствено на ниво business-to-business, те не са засегнати от новите законодателни промени.

Кой тогава е засегнат от закона?

·       Търговци, които сключват договори за продажба на стоки

Стоките могат да бъдат всякакъв вид движими вещи. Тук се включват както вече произведени стоки, така и такива, които тепърва ще бъдат изработени. 

Включват се и стоките, които съдържат цифрови елементи. По-специално, това са тези, които не могат да изпълняват функциите си без цифрово съдържание, като напр. смартфон, лаптоп, интелигентните домашни уреди, смарттелевизорите и т.н. Този термин е въведен в нашето законодателство за пръв път. Специфичното тук е, че стоката и цифровото съдържание могат да са обект на един и същ договор, за който ще се прилагат едни и същи правила, а именно тези за продажба на стоки, които съдържат цифрови елементи. Възможно е обаче и да са обект на два отделни договора – един за стоката и един за цифровото съдържание, като тогава ще се прилагат и различни правила спрямо отделните договори. 

Извън приложното поле на закона, остават стоките продавани при принудително изпълнение, стоките втора употреба, продавани на публичен търг, и живите животни. 

Няма значение дали търгувате посочените стоки онлайн или на място в магазин

·       Търговци, които предоставят цифрово съдържание и цифрови услуги

„Цифрово съдържание“ са данни, които са произведени и предоставени в цифрова форма.

·       Тук попадат стоки от типа на електронните игри, компютърните програми, електронните книги, аудиофайлове и др. 

„Цифрова услуга“ е услуга, позволяваща:

а) на потребителя да създава, обработва или съхранява данни в цифрова форма или да има достъп до тях, или

б) споделянето или всяко друго взаимодействие на данни в цифрова форма, въведени или създадени от потребителя или от други ползватели на тази услуга.

·       Тук се включват всички познати приложения за клауд услуги, социални медии, за изпращане на съобщения и подобни. 

Извън приложното поле остават: 

o   услуги, различни от цифровите;

o   електронни съобщителни услуги с изключение на междуличностните съобщителни услуги, които не използват телефонни номера – напр. Facebook Messenger попада под приложното поле;

o   здравно обслужване;

o   услуги в областта на хазарта;

o   финансови услуги;

o   софтуери, предлагани от търговец чрез лиценз за отворен код с отворен код, когато потребителят не заплаща цена и личните данни, предоставени от потребителя, се обработват от търговеца изключително с цел подобряване на сигурността, съвместимостта или оперативната съвместимост на конкретния софтуер;

o   предоставяне на цифрово съдържание, когато цифровото съдържание се предоставя на широката общественост по начин, различен от предаването на сигнали, като част от творческо представление или събитие, например цифрови филмови прожекции;

o   предоставяне на цифрово съдържание в съответствие със Закона за достъп до обществена информация от органите на обществения сектор и от публичноправни организации по смисъла на Закона за достъп до обществена информация.

Кое обаче е специфичното тук? 

Дори и да предоставяте цифрово съдържание или цифрови услуги, без да получавате заплащане за това, все пак дейността ви продължава да попада в приложното поле на закона, ако за да получат услугата, потребителите ви предоставят своите лични данни. Законът отчита факта, че личните данни са се превърнали в разменната монета на технологичния ни свят. В тази връзка, в случай че използвате личните данни за каквито и да търговски или нетърговски цели (например бисквитки и таргетиране на реклами, директен маркетинг), различни от предоставянето на услугата или изпълнение на законово задължение, то следва да се съобразявате не само с GDPR регулациите, а и с регулациите на новия закон. 

Какво ново? 

Ако вече сте установили, че попадате под регулацията на закона, сигурно се питате какви са новите регулации, които трябва да имате предвид и към които следва да се придържате. По-долу ще откриете кратко резюме на някои от основните моменти.

·       Обективни изисквания.

Търговецът отговаря не само за субективните изисквания, т.е. изрично уговореното между него и потребителя, а и за обективните изисквания за съответствие на стоката или услугата. Законът изрично урежда, че те трябва да са годни за целите, за които обичайно се използват стоки или услуги от същия вид, да притежават качествата на мострата или модела, които продавачът е представил, да са притежават характеристиките на други стоки или услуги от същия вид и т.н.  

·       Специфични изисквания при предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги.

Въвеждат се изисквания за информиране и предоставяне на потребителя на актуализации, включително актуализации във връзка със сигурността, необходими за запазване на съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга. 

Уредени са и изрични законови предпоставки, които трябва да бъдат налице, за да може търговецът еднолично да измени цифровото съдържани или цифровата услуга. Напр., изменението не трябва да е обвързано с някакви допълнителни разходи от страна на потребителя, възможността за промяната трябва да е уредена още в договора и т.н.

·       Регресен иск.

Законът изрично предвижда, че в случай че стоките или услугите не отговарят на индивидуалните или обективните изисквания за съответствие с договора, за потребителите възниква възможност да предявят рекламация, да получат пропорционално намаляване на цената или да развалят договора. 

В тези случаи, ако несъответствието се дължи на действие или бездействие от страна на лице на предходен етап по веригата от търговски сделки, продавачът има право на иск за обезщетение за претърпените вреди срещу лицето или лицата, които са отговорни, както и срещу разработчика на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато последният е отговорен. 

·       Рекламации.

Има и нова уредба на рекламациите от страна на потребителите, като ЗЗП вече не се прилага в тази си част. 

Рекламацията на цифрово съдържание или цифрова услуга може да се предяви в рамките на:

·       2 години от предоставянето – когато се предоставя еднократно или чрез поредица от отделни действия;

·       целият период от време на договора – когато се предвижда непрекъснато предоставяне в рамките на определен период от време.  

Рекламацията на стока може да се предяви до две години, считано до доставянето на стоката. А що се отнася до стоките, съдържащи цифрови елементи:

·       2 години от доставянето – когато предоставянето на цифровото съдържание е еднократно;

·       2 години от доставянето – когато се предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга в рамките на определен период от време;

·       целият период от време на договора – когато се предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за срок, по-дълъг от две години.

Заключение

Новият закон отчита развитието на цифровите услуги и необходимостта от по-детайлизираната им уредба, с цел да се постигне максимална защита на потребителите, като това се отразява и върху действието на закона. В тази връзка, имайте предвид, че след влизането в сила на закона на 1 януари 2022 г., той ще има действие за всички договори, които попадат под неговото приложно поле, независимо от това дали са сключени преди, или след тази дата. 

Представеното съдържание не представлява правен съвет или консултация, а единствено цели да информира търговците и потребителите за основните моменти от новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги за продажба на стоки. 

В случай, че се нуждаете от разрешаването на конкретен правен проблем, казус и др., не се колебайте да се свържете с нас.

Изготвил: Илияна Тодорова - юрид. сътрудник в KGK Law Firm