Задължение за разкриване на действителен собственик

На 27.03.2018 год. бе обнародван новият Закон за мерките срещу изпирането на пари. В последствие на 08.01.2019 год. бе обнародван Правилникът за прилагането му. Едно от нововъведените изисквания, засягащи бизнеса, е задължението за деклариране на действителните собственици на търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел.

  1. Какво означава действителен собственик?

Според Допълнителните Разпоредби на ЗМИП действителен собственик е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

  • пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас;

Пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие, в размер поне 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Косвено притежаване съществува, когато поне 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

  • лице, упражняващо контрол по смисъла на §1 „в“ от Допълнителните Разпоредби на Търговския закон;
  • лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността;
  • лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица;
  • лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик.

Пример:

За да определим действителния собственик на българското акционерно дружество, чийто собственик е чуждестранно ЮЛ, трябва да определим физическите лица – собственици на чуждестранното ЮЛ, собственик на българското дружество.

  1. Кой и как трябва да изпълни това изискване?

Търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел са длъжни да идентифицират действителните си собственици.

Търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел могат да изпълнят това задължение като впишат данните за действителните им собственици въз основа на нотариално заверена декларация от представляващите търговците и юридическите лица с нестопанска цел по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 38 от ППЗМИП. Декларацията се подава в Търговския регистър със заявление по образец съгласно изискванията на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

  1. Срокове за изпълнение

След 31-ви Януари 2019 год. търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел имат на разположение 4 месеца (до 31 май 2019 год.) да заявят за вписване в съответния регистър въпросните данни.

Важно е да се отблежи, че юридически лица с нестопанска цел, които са се пререгистрирали след 31-ви Януари 2019 год., имат срок за заявяване на данните за действителен собственик от 4 месеца след приключване на пререгистрацията.

  1. Изключения

В изявление от 28 Януари 2019 год., Агенцията по вписванията обяви, че "заявяването (на данните за действителните собственици по ЗМИП) има декларативен характер и в този смисъл търговците и юридическите лица с нестопанска цел следва да преценят съобразно §2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари дали да подадат декларация за действителните си собственици". Това ще рече, че лицата трябва самостоятелно да преценят дали попадат в някоя от категориите и съответно дали за тях съществува задължение за деклариране на действителен собственик. Засега е ясно, че „Заявление Б7 не подават търговските дружества, чиито действителни собственици са физическите лица, вписани по партидите им като еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие“.

  1. Имуществени санкции

Разбира се, това е частта, която в голяма степен интересува всички. Санкциите при неизпълнение на задълженията могат да варират от 1 000 до 10 000 лева за някои субекти, а от 2 000 до 20 000 лева за други. Трябва да се отбележи, че юридическо лице, което веднъж вече е било глобено и продължи да е в нарушение, ще му се налага ежемесечна имуществена санкция в съответните размери.

 

Изготвил: Младен Въчков,

Юридически сътруник в KGK Consulting