Търговско и Корпоративно право

KGK Consulting ще ви подпомогне при регистрирането на вашето дружество или негово представителство. Ние определяме според вашите потребности най-оптималната дружествена форма, изготвяме дружествените договори, представляваме ви в процедурата по регистрация на търговско дружество, откриваме фирмени банкови сметки по ваше желание, подаваме заявление до компетентните данъчни власти за издаване на данъчен номер и номер за регистрация по ДДС. Предлагаме още: 

Дружествени преобразувания;

Промяна на правната форма,смяна собствеността и прекратяване на вече съществуващо дружество; 

Вписване на промени и обявяване на подлежащи на вписване актове в Агенция по вписванията – Търговски регистър;

Публикуване на финансови отчети;

Изготвяне на търговски договори и представителство пред търговски и лицензионни институции, както и други национални и местни органи на управление;