Събиране вземания

KGK представлява процесуално своите клиенти като образува и води всички предвидени в закона съдебни производства според спецификите на възложения казус и изискванията на клиента.

Предоставяните от кантората услуги са:

  • процесуално представителство пред българските институционални и арбитражни съдилища и административни органи;
  • договаряне на специфични правила за работа със съдебните изпълнители с оглед нуждите и изискванията на клиента;
  • изпращане на нотариални покани, уведомления за предсрочна изискуемост, водене на преговори за извънсъдебно уреждане на спора или преструктуриране на дълга;
  • подновяване на учредени в полза на клиента обезпечения обезпечения.