Търговско и корпоративно право

KGK предоставя както на български, така и на чуждестранни клиенти задълбочени юридически консултации в областта на корпоративното и търговско право. Още от формирането си екипът на KGK превърна корпоративното право в една от основните области, в която предлага юридически консултации. Разполагаме с богат опит в бизнес планирането, структурирането на инвестиции, развитието на търговската дейност на своите български и чуждестранни клиенти и ги подпомагаме в намирането на оптималната правна форма за реализация на стопанските им намерения.

Обслужваме местни и международни компании по въпроси на дружественото и търговското право. Предоставяните консултации обхващат всички етапи на стопанска дейност – от определяне и структуриране на бизнес целите и инвестиционните планове през учредяване на търговски дружества и последващи регистрационни, данъчни, лицензионни, трудови и регулаторни въпроси до текущо оперативно правно съдействие. Подпомагаме усилено и стартъпи.

KGK предлага следните услуги в областта на корпоративното и търговско право:

  • Избор на подходяща правна форма в зависимост от конкретната дейност на клиента;
  • Учредяване и регистрация на дружества (частни, публични, капиталови, персонални), клонове,  търговски представителства и др.;
  • Учредяване и регистрация на юридически лица с нестопанска цел;
  • Консултации и изготвяне на учредителни договори, споразумения между акционери/съдружници, договори за управление, вътрешни правила и др.;
  • Структуриране на капитала и дяловите участия, промени в капитала, капитализиране на парични вноски, апорт на недвижими имоти, движими вещи и вземания, прехвърляне на търговски предприятия и части от тях;
  • Консултации относно дружествените управленски структури, надзорни и управителни съвети, правата, задълженията и отговорностите на членовете на изпълнителни и надзорни съвети, независими директори, конфликт на интереси и др;
  • Предоставяне на допълнителни правни услуги на търговски дружества при подготвянето на дневния ред на дружествени събрания, протоколи, резолюции и др;
  • Снабдяване с предвидените в законодателството разрешения, лицензи и др.;
  • Ликвидация;
  • Несъстоятелност;
  • Джойнт венчър и стратегически алианси;
  • Изготвяне и обсъждане на всякакъв вид търговски договори (както на етап предварителни преговори, така и на етап реализация и приключване);
  • Представителство на клиенти в делови сделки, преговори;
  • Международна търговия (продажба на стоки, представителство, дистрибуция и франчайзинг);
  • Сливания & Придобивания;
  • Правен анализ (дю дилиджънс);
  • Консултации относно нормативните изисквания и получване на необходимите разрешителни и пълномощия;
  • Водене на преговори и изготвяне на документите по сделката.