Процесуално представителство и арбитраж

KGK съдейства за бързата и качествена защита на правата на своите клиенти, осъществявайки процесуално представителство пред българските институционални и арбитражни съдилища и административни органи.

Предоставяните от кантората услуги са:

  • представителство при несъстоятелност и ликвидация на търговски дружества;
  • ·представителство по спорове по търговски сделки и договори за изпълнение на обществени поръчки;
  • представителство при реализиране на обезпечения;
  • представителство при защита на правата на съдружници, акционери и кредитори
  • представителство във връзка с концентрация на стопанска дейност и нелоялна конкуренция;
  • представителство по гражданскоправни спорове;
  • представителство при защита на права на интелектуална собственост;
  • представителство и защита при налагане на глоби и имуществени санкции от държавни и общински органи;