Недвижими имоти и строитество

Инвестициите в строителство и недвижими имоти са една от основните движещи сили на икономиката в България. KGK представлява местни и чуждестранни инвеститори пред администативни органи, контрагенти и съдилища. Екипът ни защитава интересите на клиенти при сделки относно придобиване на права върху недвижимо имущество. Освен посредничество, преговори и изготвяне на необходимата документация, KGK представлява юридически и физически лица във всяка една фаза до постигане на желания резултат.

Успешно представляваме и клиенти по въпроси свързани с развод, наследствени права, делба и др., които са тясно свързани с вещни права и недвижими имоти.

Екипът ни има богат опит в сложни съдебни дела, имащи за предмет вещни права. Предлагаме: Освен представителство пред съда, помагаме на клиентите ни във всеки етап на сделките свързани с:

  • Строителство;
  • покупко – продажба на недвижими имоти;
  • отдаване под наем;
  • ипотека;
  • реституция и др.