Защита на личните данни

Общият регламент на ЕС за защита на данните (GDPR) се прилага от 25 май 2018 г. за всички страни от ЕИП. Целта на GDPR е да осигури общата правна рамка за защита на данните на територията на всички страни от ЕИП. KGK може безпроблемно да ви ориентира през всички правни предизвикателства, с които вашият бизнес може да се сблъска в процеса на адаптиране към променената среда за защита на данните.

Екипът на KGK за защита на личните данни съветват и помагат на клиентите във всички съответни аспекти на правилата и процедурите за защита на данните и спазването на GDPR, включително:

  • провеждане на правна оценка на процесите в компанията с оглед изискванията на GDPR;
  • изготвяне на доклади за анализ на пропуските и издаване на препоръки и насоки за постигане на законово съответствие;
  • изготвяне на набор от необходими документи, отговарящи на конкретните нужди на всяка компания;
  • активно общуване и съвместна работа с IT специалистите, обслужващи компанията, като улеснява по този начин въвеждането на необходимите технически и организационни мерки;
  • предоставяне на правна помощ и обучение на лицата в компанията, на които е възложено обработването на лични данни относно съответните им задължения и задължения, произтичащи от разпоредбите на GDPR.