Туризъм

Материята на туризма е строго профилирана, както по отношение на приложимите закони, така и по отношение на самите бизнес процеси. Наши клиенти са както туроператори, туристически агенти и хотели, така и обикновените туристи, които имат премеждия по време на пътуванията си. Това ни помага да даваме най-ценните съвети и за двете страни, тъй като знаем какво се очаква, както от бизнеса, така и от потребителите.

Предоставяните от кантората услуги са:

  • снабдяване с удостоверение за туроператорска и/или агентска дейност
  •  консултации относно прилагането на регистрационните режими по Закона за туризма и нормативните актове издадени в негово приложение
  • изготвяне на всички необходими договори за функционирането на туроператор и/или туристически агент;
  •  консултации и изграждане на вътрешноорганизационна система и бизнес модел на туроператор и/или туристически агент
  • права и сигурност на туристите