Мерки срещу изпиране на пари

Привеждане в съответствие с изискванията на ЗМИП и ЗМФТ

Опитът ни при въвеждането на политики за противодействие и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма ни мотивира да разработим цялостен пакет от услуги, предназначен да улесни въвеждането на необходимите политики в ежедневната дейност на нашите клиенти.

Предоставяме следните услуги на нашите клиенти:

  • извършване на анализ на текущото състояние и съответствието с изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ППЗМИП) и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ);
  • изготвяне на анализ на риска на предприятието от изпиране на пари и финансиране на тероризма, съобразен с наднационалната оценка на риска и препоръките на Европейската комисия;
  • изготвяне на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма;
  • изготвяне на пакет документи и актуализация на документи за въвеждане и прилагане в дейността на предприятието на мерките за предотвратяване на изпирането на пари и финансиране на тероризма;
  • осигуряване обучение на персонала;
  • мониторинг на дейността по превенция на прането на пари и финансиране на тероризма;
  • управление на процесите по предотвратяване на изпирането на пари и финансиране на тероризма.