Трудово право и миграция

В сферата на трудовото право, екипът на KGK разполага със задълбочени познания и солиден опит в консултирането на клиенти по всякакви въпроси, които могат да възникнат във връзка със сложните и силно динамични отношения между работодател и служител.

Познанията ни в областта ни дават възможност да предоставим ефективно обслужване при разработването, договарянето и прилагането на трудови и управленски договори, вътрешни разпоредби, политики по заетостта. Ние съветваме нашите клиенти за добрите практики, позволявайки им да минимизират рисковете от отговорност. Освен консултациите осъществяваме и процесуално представителство по трудовоправни спорове.

Екипът на KGK осъзнава взаимовръзката между миграционният режим и други сфери на правно регулиране, като чуждестранни инвестиции, трудовоправна уредба, данъчно облагане, социално осигуряване и др. Предвид това, KGK може да съдейства в множество административни производства, като издаване на визи за краткосрочен престой, разрешения за продължително или постоянно пребиваване на граждани на ЕС, както и на такива извън ЕС.

Глобализацията в световен мащаб се отразява и на България. Между чуждестранните инвестиции и миграционните въпроси съществува реална взаимовръзка от обществено значение. Все повече чуждестранни инвеститори са заинтересовани от възможността за дългосрочно пребиваване или придобиване на българско гражданство, тъй като те биха осигурили свободно движение в страните-членки на ЕС, благоприятни данъчни условия, различни възможности за реализиране на инвестиционни проекти.

Предлагаме консултации и правна помощ в следните области:

  • Консултации по въпроси, възникващи през различните фази на трудовите взаимоотношения, подбор, наемане и освобождаване от длъжност, както и преструктуриране и защита срещу конкуренция. Също така предлагаме консултации относно спазването на закона;
  • Съдействие на дружества при преместване на бизнес в България, правни проблеми на имиграцията и разрешения за пребиваване и труд;
  • Изготвяне на текстове на колективни и индивидуални трудови договори, допълнителни споразумения и други необходими документи във връзка с изискванията на трудовото законодателство;
  • Изготвяне на вътрешни документи, свързани с управлението на трудовия процес, в т.ч.: вътрешни правила, наръчници за служители, политики за възнаграждения и бонуси, и др.;
  • Правни консултации на служители и работодатели по всички видове трудовоправни и осигурителни въпроси;
  • Съдействие при водене на преговори между работодатели и работници/служители за извънседебно решаване на трудови спорове;
  • Правна защита на работници, служители и работодатели при трудови спорове пред съдилища.